Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2002

Rindsholm Kro var igen i år valgt som rammen for Viborg og Omegns generalforsamling den 9. marts.

Formanden bød velkommen til den 32. generalforsamling og indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes æresmedlem Anders Larsen, Cypern 15 og 16, Jens Ove Hansen; Cypern 9, 10 og 11 og Karl Nielsen, Gaza 3, som alle var afgået ved døden i det forløbne år, med 1 minuts stilhed og et ”Æret være deres Minde”.

Tidligere landsformand og æresmedlem Torben Alstrup-Nielsen blev valgt som dirigent og efter han havde konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, blev generalforsamlingen stillet i bero, således, at spisning af varm mad - kunne begynde.

Efter veloverstået middag og kaffe genoptog dirigenten generalforsamlingen.

Formanden fik ordet og gav som sædvanligt en meget uddybende og grundig beretning, hvor årets aktiviteter blev gennemgået, samt de forskellige tiltag fra landsforeningen, hvor der var sket mange nye ting. Formanden roste vores mange bowlingfolk, samt vores skydehold, der skyder utroligt stabilt ved årets 4-kant skydninger – idet de bliver nummer 4 (og sidst) hver gang. Han foreslog og efterlyste mere træning, så bliver resultaterne garanteret meget bedre.
Formandens beretning gav anledning til en god og bred diskussion, hvorefter beretningen blev godkendt.

Kasserer Niels Anton Nielsen udleverede og gennemgik regnskabet for 2001, der blev godkendt uden bemærkninger. Han oplyste desuden, at medlemstallet var 137 mod 154 sidste år.

Set fra venstre: Niels Anton Nielsen, Jens Andersen Jensen, Eigil Dalgaard Andersen, Erik Klausen, Ejgild Tapdrup Andersen, Jens Hougaard. Bagerst: Poul Erik Ebbesen Madsen. 

Der tales om skydestatus og situationen ved DANCON/ISAF i Afghanistan - eller noget helt andet - hvad tror du?

Formand Poul Erik Ebbesen Madsen, Cypern 11, blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsesmedlemmer Eigil Dalgaard Andersen, Cypern 6 og 7 og Jens Andersen Jensen, Cypern 26, blev ligeledes genvalgt med akklamation.
Erik Klausen, Cypern 5 og 6, blev genvalgt som 1. suppleant, Bent Siggaard, Gaza 12 og 13 som ny 2. suppleant.
Finn Andersen, Cypern 5 og Jens Ole Bertelsen, Cypern 7, 10 og 11, blev genvalgt som revisorer.
Jens Hougaard, Cypern 5, blev genvalgt som formand for skydeudvalget.

Efter drøftelse af nogle få emner under eventuelt, kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden takkede for valget, dirigenten, samt lykønskede de øvrige med ny – og genvalgene.

                                                                                                                                           

 

 

Retur til startside

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk